Suosittuja ohjelmia

Pathway-ohjelma on vuoden mittainen johdatus täysimittaiseen tutkintoohjelmaan, ja sen tavoitteena on valmistaa opiskelijoita yliopistomaailmaan. Vuoden mittaiset ohjelmat valmentavat opiskelijoita useilla eri aloilla: taiteet, humanistiset tieteet, liiketalous, biologiset ja biotieteet, tekniikka, teknologia, luonnontieteet jne. Tämän lisäksi pathway-ohjelmat ovat kansainvälisille opiskelijoille hyvä tapa kehittää suullista ja kirjallista englantiaan - ja suorittaa samalla hyväksiluettavia akateemisia opintoja. Opetussuunnitelma ottaa yleensä erityisesti huomioon sellaiset opiskelijat, joiden englannin kielikoetulokset eivät ole riittäneet opiskelupaikkaan perinteistä reittiä pitkin. Erilaisten pathway-ohjelmien määrä voi huimata päätä - älä anna sen estää! Aloita tutustumalla alle koottuihin suosituimpiin Pathway-ohjelmiin.

Äskettäin lisätyt Pathway-ohjelmat

Bournemouth & Poole College

Kansainvälinen pääsy yliopistoon

Marraskuu 30, 2018
Kansainvälisesti opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille suunniteltu kansainvälinen pääsy yliopistoon on akateeminen valmisteluohjelma perusopiskelijoille kahdeksassa yleisessä aihealueessa: taide ja muotoilu, yritystutkimus, tietojenkäsittely, humanistiset tieteet, media, musiikki, esittävät taiteet ja tiede.

TasTAFE

Informaatioteknologian tutkintotodistus ( Pathway ohjelma)

Lokakuu 10, 2018
TasTAFE opettajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa varmistaakseen, että he opettavat olennaisia ​​käytännön käytännön taitoja, jotka johtavat työllistymiskohteisiin. Opiskelija saa käytännön taitoja ohjelmoinnista, verkottumisesta, tietoturvasta, palvelun tarjoamisesta, asiakastuesta ja web-kehityksestä.… [+] [-]

Washington State University

Kansainvälinen vuosi Yhteiskuntatieteissä / humanistisissa tieteissä

Syyskuu 13, 2018
Kansainvälinen vuosi Yhteiskuntatieteissä / humanistisissa tieteissä valmistautuu sinut tulemaan seuraavan lukukauden kandidaatin tutkinto-ohjelman Washington State University . Kun olet menestyksekkäästi suorittanut International Year One -ohjelman ja täytät yliopistovaatimukset perusopiskelijoille, voit siirtyä seuraavan lukukauden peruskoulutukseen Washing… [+]ton State University . Tämä siirtyminen INTO WSU -ohjelmasta yliopisto-tutkintoon kutsutaan progressioiksi. [-]

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mitä Pathway-ohjelmat ovat?

Mitä pathway-ohjelmat ovat?
Mitä pathway-ohjelmat ovat? Useat oppilaitokset eri puolilla maailmaa tarjoavat niin sanottuja pathway-opintoja. Kansainväliset opiskelijat voivat pathway-ohjelmien kautta suorittaa esimerkiksi sellaisia akateemisia opintokokonaisuuksia, joiden suorittaminen kuuluu yliopistotasoisen tutkinto-ohjelman pääsyvaatimuksiin, ja jotka voidaan lukea hyväksi myöhemmissä opinnoissa. Pathway-ohjelmissa myös englannin tai muun opetuskielen suullinen ja kirjallinen osaaminen kehittyy kuin huomaamatta. Opetussuunnitelmassa on yleensä otettu erityisesti huomioon sellaiset opiskelijat, joiden englannin kielikoetulokset eivät ole riittäneet opiskelupaikkaan perinteistä reittiä pitkin. Osa ohjelmista tarjoaa myös kursseja sellaisille opiskelijoille, jotka kaipaavat kukkarolle sopivaa vaihtoehtoja koulunpenkille palaamiseen tai uusien opintojen aloittamiseen. Joissain tapauksissa ansaitut opintopisteet voi siirtää myös esimerkiksi sponsorikoulussa suoritettavaan online-sertifikaattiin tai tutkintoon. Opinnot kestävät yleensä yhden akateemisen lukuvuoden. Pathway-ohjelmat toteutetaan usein yhteistyönä, jonka osapuolia ovat sponsoroivat oppilaitos sekä jokin taloudellinen tukija. Tässä taustalla saattaa vaikuttaa jokin taho, kuten esimerkiksi INTO-ohjelma, joka edistää kansainvälistä korkeakoulurekrytointia ja yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä.

Mitä hyötyä pathway-ohjelman suorittamisesta on?
Miksi pathway-ohjelmat ovat tärkeitä? Pathway-ohjelmien kaltaiset vaihtoehdot tarjoavat ratkaisuja niille opiskelijoille, joille pääsy korkeakoulutuksen piiriin ei ole itsestäänselvyys. Pathway-ohjelmat ja niihin kuuluvat kieli- ja kulttuurivalmennukset voivat esimerkiksi tasoittaa valmiuseroja englantia äidinkielenään puhuvien ja sitä toisena kielenään opiskelevien opiskelijoiden välillä. Ratkaisulähtöiset opintokokonaisuudet myös mahdollistavat tavallaista useampien alojen edustajien yliopistokoulutuksen ja siten monimuotoistavat yliopisto-opiskelijoiden joukkoa. Työssäkäyvä ammattilainen voi esimerkiksi valita kevyemmän kurssikuormituksen ja hankkia akateemisten kurssien kautta uralla etenemisessä tärkeitä taitoja. Opinnot tarjoavat sisältöä, joka tukee ja kehittää opiskelijoiden uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin selvitä yliopisto-ohjelmien työmäärästä. Korkeakouluissa tarvitaan esimerkiksi kirjoitus-, viestintä- ja ajanhallintataitoja, ja myös näitä pathway-ohjelmissa opetetaan.

Millaiselle uralle pathway-ohjelmasta voi suunnata?
Pathway-ohjelmien tavoitteena on valmistaa opiskelijoita korkeakouluopintojen kurinalaisuuteen ja kustannuksiin, ja pathway-ohjelma on käytännössä yliopistoon valmistava vuosi, josta voi kuitenkin siirtyä suoraan johonkin tiettyyn tutkinto-ohjelmaan. Jos opiskelija jatkaa pathway-ohjelman jälkeen perustutkintoa suorittamaan, aukeaa ovia lukuisille urille. Esimerkiksi peruskoulun opettajan tai myyntipäällikön tehtäviin vaaditaan yleensä vähintään neljävuotinen tutkinto. Kandidaatin tutkinnolla voi työllistyä myös muille hyväpalkkaisille aloille, muun muassa yritysjohtajaksi, tietokoneohjelmoijaksi tai graafiseksi suunnittelijaksi.

Missä vaiheessa pathway-ohjelma kannattaa suorittaa?
Yleensä pathway-ohjelmiin hakeudutaan toisen asteen opintojen jälkeen, joko ennen perusopintojen aloittamista tai niiden alkumetreillä. Kuinka pitkiä pathway-ohjelmat ovat? Opinnot saadaan yleensä suoritettua kolmessa periodissa. Joissain kouluissa periodit ovat puolen vuoden mittaisia ja tällöin opinnot kestävät kolme lukukautta eli 1,5 vuotta, mutta lukukausien ja periodien kestot vaihtelevat maasta ja oppilaitoksesta toiseen. Pathway-opintojen jälkeen opiskelijat ovat yleensä valmiita siirtymään suoraan haluamansa tutkinto-ohjelman toiseen lukuvuoteen.

Missä pathway-ohjelman voi suorittaa?
Pathway-ohjelma on verrattain uusi korkeakoulutuksen muoto, mutta uraaurtavia opinto-ohjelmia syntyy kuin sieniä sateella Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Australiassa ja muuallakin maailmassa. Monet yliopistot myös yhdstävät voimansa toisten yliopistojen kanssa ja järjestävät yhteisiä kursseja, joiden avulla kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärää saadaan nostettua. Tämä on hyvä uutinen kaikille niille, jotka haluavat opiskella kotimaansa ulkopuolella, erityisesti jos opiskelija hallitsee englannin vain jossain määrin ja voisi hyvinkin tarvita tukea kielitaidon kehittämisessä. Suuren osa pathway-ohjelmien kursseista voi suorittaa verkko-opintoina. Tähän kuitenkin vaaditaan yleensä jatkuvasti käytössä oleva tietokone ja internet.

Paljonko pathway-ohjelman suorittaminen maksaa?
Pathway-ohjelman kokonaiskustannuksiin vaikuttaa sekä opiskelumaa että valittu oppilaitos. Joskus opiskelijat saattavat kokea, että opinnoista aiheutuvat erilaiset lisäkustannukset hankaloittavat kaikkien vaadittujen kurssien suorittamista.

Mitä oppiaineita pathway-ohjelmissa voi opiskella?
Koska pathway-ohjelmien on tarkoitus luoda perusta tuleville opinnoille, ne pitävät yleensä sisällään muun muassa kirjoittamista, henkilökohtaisen taloudenpidon perusteita, tiedeaineita, musiikkia ja/tai elämäntaito-opintoja. Sisältö vaihtelee suuresti oppilaitoksesta toiseen. Joissain yliopistoissa ohjelma voi esimerkiksi sisältää opiskelutaitojen kertaamista, esimerkiksi muistiinpanotekniikoita, konekirjoitusta ja tietokoneen käyttöä. Kun kurssit on suoritettu, opiskelijat voivat hakea nelivuotiseen tutkinto-ohjelmaan, jolloin perustan luovan vuoden sertifikaatin voi lukea hyväksi ensimmäisen vuoden opintoihin.

Miten pathway-ohjelmia arvoidaan?
Pathway-ohjelmasta valmistuakseen on opiskelijan yleensä suoritettava useita erilaisia tehtäviä. Opiskelijalta voidaan vaatia muun muassa tietty määrä verkkokursseja tai kontaktiopetusta. Annetut tehtävät täytyy tietysti myös palauttaa ja kokeista on saatava hyväksyttyjä arvosanoja. Ohjelmien arviointiperusteet on yleensä räätälöity kurssisisällön mukaan ja oppilaitoksen ja sponsorin tavoitteiden mukaisesti.

Miten pathway-ohjelmat eroavat muista tutkinnoista?
Pathway-ohjelmien opetussuunnitelma tähtää yleensä perustan luomiseen. Niitä voidaan verrata sekä perustutkintotason sertifikaattiohjelmiin, valmentaviin opintokokonaisuuksiin tai yliopistoon valmentavan vuoden opintoihin. Opiskelija voi esimerkiksi hankkia perustutkintotasoisen liikkeenjohdon sertifikaatin online-oppilaitoksen kautta ja siirtyä sitten college-kursseihin. Verkossa suoritetut sertifikaattikurssit suoritetaan yleensä digitaalisten luentojen ja digitaalisten oppikirjojen avulla, ja opinnoissa neuvotaan joko verkossa tai sähköpostitse. Valmentavia opinto-ohjelmia käytetään myös työpaikan saamisen tai haastavissa opinnoissa etenemisen kannalta tärkeiden taitojen hiomiseen. Suurimmassa osassa pathway-ohjelmista keskitytään yleissivistäviin aineisiin kuten kirjoittamiseen ja matematiikkaan, mutta pathway-kurssit voivat liittyä myös johonkin tiettyyn oppiaineeseen tai alaan, kuten vaikka laskentatoimeen tai valtio-oppiin. Associate-tutkinnon ensimmäisenä vuotena keskitytään yleensä yleissivistäviin opintoihin, mutta toiseen vuoteen mennessä kurssit muuttuvat alakohtaisiksi ja erikoistuneemmiksi. Liiketalouden ja johtamisen associate-tutkinnoissa käsitellään yleensä taloustiedettä ja liiketoiminnan parhaita käytäntöjä, kun taas sairaanhoidon associate-tutkinnossa keskitytään hoitotieteen osaamiseen. Pathway-ohjelmissa ei vastaavaa erikoistumista tapahdu, vaan pathway-opinnot ennemminkin valmistavat opiskelijaa hakemaan associate -tutkinto-ohjelmaan.

Miten pathway-ohjelmiin haetaan?
Erilaisiin tarjolla oleviin pathway-ohjelmiin tutustumalla voi tunnistaa niistä itselleen sopivimman. Kun aiheeseen on perhetynyt tarpeeksi, kannattaa olla yhteydessä kiinnostavan oppilaitoksen hakijapalveluihin, ja helpointa se on koulun profiilista löytyvän lomakkeen kautta.